ट्रेड युनियन नियमावली, २०५०

ट्रेड युनियन नियमावली, २०५०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५०।८।१४
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।