९. दर्ताको प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण :

९. दर्ताको प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण :

(१) नियम ४, ६ र ८ बमोजिम पंजिकाधिकारीले ट्रेड युनियनलाई दर्ता गरी दिएको दर्ताको प्रमाणपत्रको मान्यता अवधि दुई वर्षको लागि हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधि समाप्त हुने तीन महिना अगावै ट्रेड युनियनले त्यस्तो दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गराइसक्नु पर्नेछ । यस्तो दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण वापत लाग्ने दस्तुर अनुसूची–७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएमा म्याद नाघेको मितिले तीन महिना सम्म नवीकरण दस्तुरको पच्चीस प्रतिशत जरिवाना तिरी नवीकरण गराउन सकिनेछ र सो म्याद भित्र पनि नवीकरण नगराएमा दर्ताको प्रमाणपत्रको
दर्ता खारेज हुनेछ ।