११. पंजिकाधिकारीले निर्वाचन अधिकृत तोक्न :

११. पंजिकाधिकारीले निर्वाचन अधिकृत तोक्न :

नियम १० बमोजिम आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउनको निमित्त पंजिकाधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत
तोक्न सक्नेछ ।