होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४

होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०२४।९।३
होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण),
(अधिकारी तोक्ने) (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।१।३०
होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।