२. दण्ड सजाय गर्ने अधिकारः

२. दण्ड सजाय गर्ने अधिकारः

होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ को दफा १० को प्रयोजनकोलागि दण्ड सजाय गर्ने अधिकारीमा सम्बन्धित
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।