परिच्छेद–४ अन्वेषण

परिच्छेद–४ अन्वेषण

१६. अन्वेषण अवधि : (१) प्राथमिक अन्वेषण अवधि पेट्रोलियम सम्झौता लागू भएको मितिबाट चार (४) करार वर्षको हुनेछ ……….।
(१क) उपनियम (१) बमोजिमको प्राथमिक अन्वेषण अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पहिलो पटक तीन करार वर्ष र दोस्रो पटक दुई करार वर्ष गरी बढीमा पाँच करार वर्ष थप गर्न सक्नेछ ।
(२) अन्वेषण अवधिको अन्त्यमा कुनै तेलको इनारको सम्बन्धमा चालू भैरहेको खन्ने, लगिङ गर्ने, परीक्षण गर्ने वा थुन्ने काम पूरा गर्न वा कुनै सम्भाव्यता कार्य पूरा गर्न, पत्ता लागेको पेट्रोलियमको मूल्याङ्कन गर्न, विस्तृत विकास कार्यक्रम र वजेट तयार पार्न तथा पेश गर्न वा उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिन वा करार क्षेत्रमा पत्ता लागेको स्थलबाट प्राप्त पेट्रोलियमको निर्यात बजार (आवश्यक बन्दोबस्त तथा आवश्यक पूर्वाधारसमेत) निश्चित गर्न चाहिने मनासिब अवधिको लागि विभागले अन्वेषण अवधिको म्याद पुनः बढाई दिन सक्नेछ ।
१७. क्षेत्रको परित्याग : (१) ठेकेदारले देहायबमोजिम क्षेत्र परित्याग गर्नु पर्नेछ :
(क) प्राथमिक अन्वेषण अवधिको अन्त्यसम्ममा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्र  बाहेक शुरु करार क्षेत्रको कम्तीमा पचास (५०) प्रतिशत ।
(ख) पहिलो पटक थप भएको अन्वेषण अवधिको अन्त्य सम्ममा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्र बाहेक शुरु करार क्षेत्रको कम्तीमा पच्चीस (२५) प्रतिशत ।
(ग) नियम १६ को उपनियम (२) को अधीनमा रही अन्वेषण अवधिको अन्त्य सम्ममा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रबाहेक शुरु करार क्षेत्रको बाँकी सबै क्षेत्र ।
स्पष्टीकरण : उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि उत्पादन क्षेत्र भन्नाले उत्पादन अनुमतिको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो निवेदनमा उल्लिखित क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि समय समयमा परित्याग गरिने प्रत्येक क्षेत्र शुरु करार क्षेत्रको (१०) प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन र एकै चक्ला परेको हुनु पर्नेछ ।
(३) ठेकेदारले कुनै स्थलमा सम्भाव्यता कार्य पूरा भएपछि पनि उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन नगरेमा नेपाल सरकारलाई पेट्रोलियम सम्झौतामा मञ्जुर गरिएबमोजिम त्यस्तो स्थलसहितको थप क्षेत्र परित्याग गर्न ठेकेदारलाई आदेश दिने अधिकार हुनेछ । त्यस्तो आदेश भएकोमा ठेकेदारले पेट्रोलियम सम्झौतामा लेखिएबमोजिम त्यस्तो क्षेत्र परित्याग गर्नु
पर्नेछ ।
(४) अन्वेषण अवधिभित्र ठेकेदारले कुनैपनि समयमा करार क्षेत्रको कुनै खण्ड परित्याग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सबै स्वेच्छिक परित्याग उपनियम (१) मा तोकिएको अनिवार्य परित्यागमा समावेश गरिनेछ ।