परिच्छेद–३ क्षेत्रको सीमाङ्कन

परिच्छेद–३ क्षेत्रको सीमाङ्कन

११. अन्वेषण खण्ड र करार क्षेत्रको सतहको सीमाना : अन्वेषण खण्ड र करार क्षेत्र अक्षाँश र देशान्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना वा उल्लेखनीय प्राकृतिक स्वरूप जस्तै पहाडी खण्ड वा नदी मार्गबाट सीमाङ्कन गरिनेछ ।
१२. उत्पादन क्षेत्रको सतहको सीमाना : उत्पादन क्षेत्र बहुभूजीय आकारको हुनेछ र निश्चित भौगोलिक नियामकहरूबाट सीमाङ्कन गरिनेछ ।
१३. अन्वेषण खण्ड, करार क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रको ठाडो (भर्टिकल) सीमाना : अन्वेषण खण्ड, करार क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रको सतह मुनिको ठाडो सीमाना त्यस्तो खण्ड वा क्षेत्रको सतहको सीमानाबाट ठाडो सीमाङ्कन गरिनेछ ।
१४. अन्वेषण खण्डको क्षेत्रफल : प्रत्येक अन्वेषण खण्डको क्षेत्रफल विभागले सीमाङ्कन गरिदिएबमोजिम हुनेछ र पाँच हजार (५०००) वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी हुने छैन ।
१५. नापी गर्ने अधिकार : अन्वेषण खण्ड, करार क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र स्पष्ट रूपले सीमाङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि विभागले आवश्यक देखेमा ठेकेदारको खर्चमा आफैंले नापी गर्न वा ठेकेदारलाई नापी गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।