औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली, २०४०

औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली, २०४०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति      -२०४०।४।१६

संशोधन

औषधि जाचबुझ तथा निरीक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४७       -२०४७।१०।२८
औषधि ऐन, २०३५ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।