१६. औषधिको नमूनाको पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गर्न सकिने

१६. औषधिको नमूनाको पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गर्न सकिने

(१) ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूरको मुद्दासँग सम्बन्धित औषधिको नमूना पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गराउन औषधि धनीले चाहेमा निजले आ˚ूस“ग रहेको त्यस्तो औषधिको भा“डो सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गराउन मनासिब ठहराएमा त्यस्तो निवेदनसाथ प्राप्त भएको भाडोलाई कुनै विश्लेषक कहा“ पठाउनेछ र त्यसको सूचना विभागलाई दिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पठाइएको औषधिको भा“डो प्राप्त भएपछि विश्लेषकले औषधिको नमूना परीक्षण वा विश्लेषण गरी त्यसको नतिजा अनुसूची–३ बमोजिमको ढा“चामा विभाग मार्˚त सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारी कहा“ पठाउनेछ ।