२०. रोक्का वा कब्जा भएको औषधि फुकुवा गर्ने

२०. रोक्का वा कब्जा भएको औषधि फुकुवा गर्ने

रोक्का वा कब्जा गरिएको कुनै औषधिको नमूनालाई परीक्षण वा विश्लेषण गर्दा विश्लेषकले सो औषधि जनसुरक्षित,
असरयुक्त र गुणयुक्त छ भन्ने ठहराएमा व्यवस्थापकले रोक्का वा कब्जा भएको औषधि फुकुवा गर्नेछ ।