८. अभिलेख राख्नु पर्ने

८. अभिलेख राख्नु पर्ने

समितिले नियम ५ वा ७ बमोजिम आफूले स्वीकृति दिएका सबै कुराहरूको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।