Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

औषधि दर्ता नियमावली, २०३८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति     -२०३८।४।१९
संशोधन
१. औषधि दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८                      – २०५८।५।१८
२. औषधि दर्ता (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७०                         -२०७०।१।३०
औषधि ऐन, २०३५ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।