५. औषधिको निकासी पैठारी गर्न सिफारिसपत्र लिनु पर्ने

५. औषधिको निकासी पैठारी गर्न सिफारिसपत्र लिनु पर्ने

(१) ऐनको दफा ९ को प्रयोजनको
लागि औषधिको निकासी पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा विभाग
समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्त उपर विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा
दरखास्तमा उल्लिखित औषधि निकासी पैठारी गर्न उपयुक्त देखेमा अनुसूची–१४ मा तोकिए
बमोजिमको औषधि निकासी पैठारी दस्तुर लिई अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा औषधि निकासी
पैठारी सिफारिसपत्र दिनेछ ।