परिच्छेद–५ उम्मेदवारको मनोनयन 

परिच्छेद–५ उम्मेदवारको मनोनयन 

15.  मनोनयनपत्र दर्ता गराउन सक्ने :- (१) निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने संविधान तथा अध्यादेश बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति आफुले वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थक मार्फत निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा उल्लिखित मिति र समयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा वा गराउँदा नियम १० बमोजिमको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको एकजनाले प्रस्ताव र अर्को एक जनाले समर्थन गरी सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा वा गराउँदा अध्यादेशको दफा ३ बमोजिमको एउटै समूहको लागि फरक–फरक व्यक्ति प्रस्तावक र समर्थक रहेका बढीमा दुईवटा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न वा गराउन सकिनेछ ।
16.  मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने कागजात :- अध्यादेशको दफा १८ बमोजिम मनोनयन पत्र पेश गर्दा मनोनयनपत्र साथ देहायका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ :–
(क) उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको  अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा,
(ग)   अध्यादेशको दफा ६२ बमोजिम धरौटी जम्मा गरेको रसीद वा भौचर,
(घ) दलको उम्मेदवारको हकमा अध्यादेशको दफा १७ बमोजिमको औपचारिक   पत्र,
(ङ) अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको पदको लागि उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा,
(च) अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको पदको लागि उम्मेदवारी दिने अपाङ्गता भएको व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा ।
17.  उम्मेदवारको नामावलीको सूची प्रकाशन गर्ने :- निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय समाप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले नियम १५ बमोजिम मनोनयनपत्र दर्ता गराएका उम्मेदवारको नामावलीको सूची आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसको एकप्रति आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
18.  मनोनयनपत्रको जाँच गर्ने :- (१) निर्वाचन अधिकृतले नियम १५ बमोजिम दर्ता भएका  मनोनयनपत्रको जाँच गर्दा कुनै उम्मेदवारको विरोधमा अध्यादेशको दफा १९ बमोजिम दाबी विरोधको उजूरी परेको रहेछ भने सो सम्बन्धमा समेत आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नु  पर्नेछ ।
(२) मनोनयनपत्र जाँच गर्दा कुनै प्रदेशमा एकै व्यक्तिको अध्यादेशको दफा ३ बमोजिमको एकै समूहको लागि दुईवटा मनोनयनपत्र दर्ता भएकोेमा दुईवटै मनोनयनपत्र रीतपूर्वकका रहेछन् भने निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकको इच्छा अनुसार कुनै एउटा मनोनयनपत्र कायम गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो उम्मेदवार, निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थक उपस्थित नभएको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतले कुनै एक मनोनयनपत्र कायम गर्न सक्नेछ ।
(३) मनोनयनपत्रको जाँच गर्दा मनोनयनपत्रमा रहेको सानोतिनो भूलचुकको कारणले मात्र मनोनयनपत्र बदर हुने छैन ।
स्पष्टीकरण : यस उपनियम र नियम ३१ को उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि “सानोतिनो भूलचुक” भन्नाले मतदाता नामावलीमा वा मनोनयनपत्रमा उम्मेदवार, प्रस्तावक वा निजहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर, उमेर, वतन वा क्रमसङ्ख्याको लेखाई वा छपाई सम्बन्धी प्राविधिक वा अक्षर, मात्रा वा अङ्कको सामान्य त्रुटि सम्झनु पर्छ ।
19.  निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा :- (१) कुनै प्रदेशमा अध्यादेशको दफा २४ बमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा अध्यादेशको दफा ३ बमोजिमको कुनै समूहबाट जतिजना निर्वाचित गर्नुपर्ने हो त्यति नै जना वा सोभन्दा कम उम्मेदवार कायम हुन आएमा निर्वाचन अधिकृतले सो पदमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई अध्यादेशको दफा २५ बमोजिम निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरी सोको जानकारी आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्विरोध निर्वाचित भएको उम्मेदवारलाई निर्वाचन अधिकृतले मतदान गर्न तोकिएको समय समाप्त भएपछि निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
20.  निर्वाचन चिन्ह :- (१) निर्वाचनका लागि दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिन्ह आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) यस नियम बमोजिम दलको उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा उपनियम (१) बमोजिम त्यस्तो दलको लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम दलको लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन चिन्ह त्यस्तो दलका उम्मेदवार बाहेक अरु कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
(४) यस नियम बमोजिम स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा उपनियम (१) बमोजिम स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन चिन्हको समूहबाट उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमको आधारमा प्राथमिकता दिई उम्मेदवारले रोजेको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नु पर्नेछ ।