१२. नेपाल सरकारले अनुसू्चीमा हेरफेर गर्न सक्ने

१२. नेपाल सरकारले अनुसू्चीमा हेरफेर गर्न सक्ने

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीहरूमा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।