परिच्छेद–१० विविध

परिच्छेद–१० विविध

46.  निविदा मतपत्र दिने कार्यविधि :- (१) कुनै मतदाताले आफ्नो नामबाट अरु कसैले मतपत्र लिई सकेको वा मतदान गरी सकेको तर आफू नै वास्तविक मतदाता हो भनी दाबी गर्न चाहेमा निजले मतदान अधिकृत समक्ष आफू प्रदेश सभा सदस्य वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र संलग्न राखी आफू नै वास्तविक मतदाता भएको दाबी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दाबी गरिएको अवस्थामा मतदान अधिकृतले दाबीकर्ताको दाबी बमोजिम निज वास्तविक मतदाता हो होइन भन्ने कुरा यकिन गर्नु पर्नेछ । दाबीकर्ताले आफु प्रदेश सभा सदस्य वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेमा सोको प्रतिलिपि मतदान अधिकृतले लिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत प्रमाणबाट दाबीकर्ता वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरामा मतदान अधिकृत विश्वस्त भएमा मतदान अधिकृतले सो कुरा जनाई अभिलेख राखी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्णय गरेपछि मतदान अधिकृतले निविदा मतपत्रको लगत तयार गरी सो लगतमा दाबीकर्ताको सहीछाप समेत गराई मतपत्रमा मतदान अधिकृतले सही गर्ने ठाउँको बायाँतिरको खाली ठाउँमा “निविदा मतपत्र” लेखी सो मतपत्र दाबीकर्ता मतदातालाई मतसङ्केत गर्न दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको मतपत्रमा दाबीकर्ता मतदाताले नियम ३२ को उपनियम (१) र (२) बमोजिम मतसङ्केत गरी सो मतपत्र मतदान अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम दाबीकर्ता मतदाताले दिएको मतपत्र मतपेटिका भित्र नखसाली निविदा मतपत्र राख्ने छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो खाम मतदान अधिकृतले आफ्नो जिम्मामा राख्नु पर्नेछ ।
(७) मतदान अधिकृतले दाबीकर्ताको विवरण, दाबीकर्ताको प्रमाणको विवरण र निर्णय समेतको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
47.  अयोग्यता सम्बन्धी उजूरी :- अध्यादेश तथा यस नियमावली बमोजिम निर्वाचित कुनै व्यक्ति सो पदको लागि अयोग्य रहेको भनी त्यस्तो पदमा उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैंतीस दिनभित्र आफैले वा वारिस मार्फत अदालतमा उजूरी दिन सक्नेछ ।
48.  धरौटी जफत हुने :- (१) महिला तथा अन्य समूहबाट निर्वाचित हुने सदस्य पदको लागि उम्मेदवार भएको व्यक्तिले निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मत मध्ये पहिलो प्राथमिकताको मत  दश प्रतिशतभन्दा कम पाएमा त्यस्तो उम्मेदवारले राखेको धरौटी अध्यादेशको दफा ६३ बमोजिम जफत हुनेछ ।
(२) दलित तथा अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट निर्वाचित हुने सदस्य पदको लागि उम्मेदवार भएको व्यक्तिले निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाएमा त्यस्तो उम्मेदवारले राखेको धरौटी अध्यादेशको दफा ६३ बमोजिम जफत हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखएिको भए तापनि निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा धरौटी जफत हुने छैन ।
(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम जफत भएको धरौटी रकम निर्वाचन कार्यालयले सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरी सोको बैंक भौचर श्रेस्तासाथ राख्नु पर्नेछ ।
49.  निर्वाचन खर्चको विवरण :- निर्वाचनको अवधिमा उम्मेदवार वा दलले आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्चको विवरण नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
50.  मुचुल्काको ढाँचा :- यस नियमावली बमोजिम तयार गर्नुपर्ने मुचुल्काको ढाँचा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्देशिकामा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछ ।