राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति  २०७५।२।२७
संशोधन
राष्ट्रिय सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५               २०७५/१२/०४

प्रस्तावना :- नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही तथा सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न यो नियमावली बनाएको छ ।