भाग १

भाग १

१. संक्षिप्त शीर्षक र प्रारम्भः– (१) यस ऐनको नाम – ‘नेपाल अन्तरीम शासन विधान, २००७’ भन्ने रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्तै लागू हुनेछ ।

२. व्याख्याः– यस ऐनको व्याख्यामा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरिनेछ ।