भाग– ५

भाग– ५

६४. पब्लिक सर्भिस कमिशनः नेपालकाु निमित्त उक पब्लिक सर्भिस कमिशन (लोक सेवा आयोग) रहेनेछ । त्यसमा उक सभापति र श्री ५ महाराजधिराजबाट तोकिबक्सेका जति अरु सदस्य रहनेछन् ।

६५. नियुक्तीः सकारबाट पब्लिक सर्भिस कमिशनका सभापति र अरु सदस्यहरु भर्ना गर्नेछ ।

६६. तलब र नोकरीका शर्तहरुः पब्लिक सर्भिस कमिशनका सभापति र सदस्यहरुको तलब र नोकरीका शर्तहरु प्रधान न्यायालयका न्यायाधीशहरु सरह हुनेछन्।

६७. कर्तव्यः (१) नेपाल सरकारको सबै जागीरदारमा भर्नाका निमित्त जाँच गर्नु पब्लिक सर्भिस कमिशनको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) देहायका विषयमा पब्लिक सर्भिस कमिशनको सल्लाह लिनुपर्नेछ:

(क) निजामती दर्जा र नोकरीमा भर्ना गर्ने तरिका सम्बन्धी सबै विषयहरुमा ।

(ख) निजामती नोकरी र पदहरुमा नियुक्ति गर्ने र सरुवा बढुवा गर्ने सिद्वान्तमा र उक्त नियुक्ति र सरुवा बढुवासम्बन्धी उमेदवारको योग्यताको विषयमा ।

(ग) नेपाल सरकारको निजामती जागीरदारको अनुशासनसम्बन्धी सबै विषय र यससम्बन्धी स्मृतिपत्र, विन्तिपत्र, उजूरी वा निवेदनपत्रसमेत सबै विषयमा ।

र सर सल्लाहको निमित्त पेश गरिएको र श्री ५ महाराजधिराजबाट सल्लाह मागिबक्सेको जुनसुकै विषयमा सल्लाह दिने काम पब्लिक सर्भिस कमिशनको हुनेछ ।

तर श्री ५ महाराजधिराजबाट यस विषयमा साधारण तवरसँग वा विशेषतः अमुक विषयहरु व अमुक परिस्थितिमा पब्लिक सर्भिस कमिशनसँग सल्लाह लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वाा तोकिबक्सेमा सोबमोजिम हुनेछ ।