अनूसूची १

अनूसूची १

अनूसूची

१.          मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा उपमन्त्रीको निमित्त पदको शपथको बेहोरा

म …………….. ईश्ररको नाउँमा शपथ लिन्छु कि म श्री ५ महाराजाधिराज,

सत्यनिष्ठाले प्रतिज्ञान गर्दछु । मौसूफको उत्तराधिकारीहरु, तथा कानूनद्धारा स्थापित अन्तरिम विधानप्रति श्रद्धा र निष्ठा राख्‍नेछु र नेपालको मन्त्री, राज्यमन्त्री, उपमन्त्रीको रुपमा आफ्नो कर्तव्यको पालन श्रद्धापूर्वक तथा अन्तःकरणले गर्नेछु र भएया पक्षपात, अनुराग या द्धेष नराखी , म सब प्रकारका व्यक्तिहरुप्रति विधान र कानूनको अनुसार न्याय गर्नेछु ।

 

२.            मन्त्री, राज्यमन्त्री र उपमन्त्रीको निमित्त गोपनियताको शपथको बेहोरा

म ……………..ईश्ररको नाउँमा शपथ लिन्छु कि कुनै पनि यस्तो कुरा जो

सत्यनिष्ठाले प्रतिज्ञान गर्दछु

कि, -मन्त्री । राज्यमन्त्री । उपमन्त्री । को रुपमा विचारार्थ मकहाँ ल्याइन्छ अथवा मलाई ज्ञात हुन्छ, आफ्नो कर्तव्यको उचित पालन गर्दा आवश्यक परेबाहेक, अन्य कुनै अवस्थामा कसैलाई पनि कुनै कुरा पनि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुपले सूचित अथवा प्रकट गर्दिन ।

 

३.            सल्लाहकार सभाको सदस्यको निमित्त शपथको बेहोरा

सल्लाहकार सभाको सदस्य मनोनीत भएको म

ईश्वरको नाउँमा शपथ लिन्छु

सत्यनिष्ठाले प्रतिज्ञान गर्दछु

कि म श्री ५ महाराजाधिराज र मौसूफको उत्तराधिकारीहरु प्रति तथा कानूनद्धारा स्थापित अन्तरिम विधानप्रति श्रद्धा र निष्ठा राख्‍नेछु र आफूले ग्रहण गर्न लागेको पदको कर्तव्यहरुको पालन श्रद्धापूर्वक गर्नेछु ।

(नेपाल गजेट २०११।७।३०)