नेपाल अन्तरिम शासन विधान (चौथो संशोधन) २०१५

नेपाल अन्तरिम शासन विधान (चौथो संशोधन) २०१५

स्वस्ति गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत ओजस्वी राजन्य प्रोज्जवल नेपालतारा अति ओजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्र श्रीपद ॐ रामपट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अतिप्रबल गोरखादक्षिणबाहु महाधिपति फिल्डमार्शल र सर्वाेच्च कम्याण्डर इन चीफ श्रीमन्महाराजाधिराज श्री श्री श्री महाराजमहेन्द्रवीरविक्रम जङ्गबहादुर शमशेर जङ्गदेवानाम् सदा समर्विजयिनाम् ।

२०१५ सालको ऐन नं. ६
नेपाल अन्तरिमशासनविधानलाई संशोधन गर्ने ऐन

नेपाल अन्तरिम शासन विधान (यसपछि मूल ऐन भनिएको) लाई संशोधन गर्न आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नामः– यस ऐनको नाम नेपाल अन्तरिमशासन विधान (चौथो संशोधन) २०१५ रहेकोछ ।

२. मूल ऐनको प्रस्तावनामा संशोधनः– मूल ऐनको प्रस्तावनाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पैरको सट्टा निम्नलिखित शब्दहरु राखिएको छ ।

नेपालको निमित्त एक संविधान पनि प्रारम्भ नभएसम्म राज्यको शासन कुनै निश्चित विधान, नियम र सिद्धान्त बमोजिम गर्नु पर्ने आवश्यक भएकोले ।

३. मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधनः– मूल ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) मा रहेको प्रधानमन्त्रि “शब्दहरु पछि” वा श्री ५ महाराजाधिराजबाट मननीत गरिबक्सेको मन्त्रि शब्दहरु थपिएकोछ ।

४. मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधनः– मूल ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) पछि निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिदिएकोछः–

तर प्रधानमन्त्रि नियुक्त नभएकोमा सबै मन्त्रिहरुका लागि नियुक्ति मौसूफका निजीतजबीज बमोजिम हुनेछ ।

५. मूल ऐनको दफा २६ मा संशोधनः– मूल ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) को सट्टा निम्नलिखित उपदफा (१) राखिएको छ ।

(१) नेपाल राज्यको कार्यकारिणी काम श्री ५ को सरकारको नाममा रहनेछ ।

६. मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधनः– (१) मूल ऐनको दफा २७ मा रहेको प्रधानमन्त्री शब्दहरु पछि वा प्रधानमन्त्रि नियुक्त नभएकोमा सो कामको निमित्त श्री ५ महाराजधिराजबाट मनोनीत गरिबक्सेका मन्त्रि शब्दहरु थपिएकोछ ।

(२) मूल ऐनको दफा २७ को खण्ड (ख) को अन्तमा “र” शब्द थपिएको छ ।

७. मूल ऐनको दफा ३३ संशोधनः– मूल ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेको संविधान सभाको गठन भएपछि शब्दहरुको सट्टा संविधान बनी प्रारम्भ भएपछि शब्दहरु राखिएको छ ।

८. मूल ऐनको दफा ५८ मा संशोधनः– मूल ऐनको ५८ दफा पछि निम्नलिखित दफा ५८ (क) थपिएकोछ –

(क) शंका निवारणको लागि सपष्ट गरिन्छ कि सल्लाहकार सभाले निर्णय गरेको कुनै कुराले मन्त्रि मण्डललाई विघटन गर्न वा कुनै मन्त्रि वा मन्त्रिमंडलले राजीनामा दिन कर लगाएको मानिनेछैन तर सल्लाहकार सभाको बहुमतको निर्णयको उचित कदर श्री ५ को सरकारले गर्नेछ ।

९. मूल ऐनको दफा ६८ मा संशोधनः– मूल ऐनको दफा ६८ मा रहेको नेपालको निमित्त एक विधान बनाउने विधान परिषद्को शब्दहरुको सट्टा नेपालको निमित्त संसदहरुको शब्दहरु राखिएको छ ।

१०. रुपान्तरः– मूल ऐन र अन्य नेपाल कानूनमा विषय वा प्रसंगबाट अर्काे अर्थ नलागेमा सरकार वा नेपाल सरकार भन्ने शब्दहरु उल्लेख भएका ठाउँमा सो शब्दहरुको सट्टा श्री ५ को सरकार भन्ने शब्दहरु रहेको सम्झनु पर्छ ।

लालमोहर सदर मिति २०१५।२।२।५ मा