नेपाल अन्तरिम शासन विधान (छैठौँ संशोधन) २०१६

नेपाल अन्तरिम शासन विधान (छैठौँ संशोधन) २०१६

स्वस्ति गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत ओजस्वी राजन्य प्रोज्जवल नेपालतारा अति ओजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्र श्रीपद ॐ रामपट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्ति पट्ट अतिप्रबल गोरखादक्षिणबाहु महाधिपति फिल्डमार्शल र सर्वाेच्च कम्याण्डर इनचीफ श्रीमन्महाराजाधिराज श्री श्री श्री महाराज महेन्द्र वीर विक्रम जङ्गबहादुर शाहबहादुर शमशेर जङ्गदेवानाम् सदासमर विजयिनाम् ।

२०१६ सालको ऐन नं. ७
नेपालको अन्तरिम शासन विधानलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन

नेपाल अन्तरीम शासन विधान (यसपछि मूल ऐन भनिएको) लाई संशोधन गर्न आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रि–मण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः– (१) यस ऐनको नाम नेपाल अन्तरीम शासन (छैठौँ संशोधन) विधान, २०१६ रहेकोछ ।

(२) यो ऐन २०१६ साल जेष्ठ १३ गते देखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

२. मूल ऐनमा रुपान्तरः– मूल ऐनमा “मन्त्रि परिषद्” शब्दहरु उल्लेख भएका ठाउँहरुमा सो शब्दहरुको सट्टा “मन्त्रि–मण्डल” शब्दहरु राखिएकोछ ।

इति सम्बत् २०१६ साल असाढ गते रोज शुभम्–

लालमोहर सदर मिति २०१६।३।१४।१ मा (नेपाल गजेट २०१६।३।१५)