अनुसूची–१ (नियम ७ को उपनियम (२) र नियम ८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१ (नियम ७ को उपनियम (२) र नियम ८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

श्री महासचिव,
संघीय संसद  ।
विषय :- अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा माननीय सदस्य …   …   …   …   लाई मैले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७ वा ८ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु । निजको विवरण देहाय बमोजिम छ :-
1.  नाम थर :-–
2.  जन्म मिति :–
3.  उमेर :–
4.  लिङ्ग :–
5.  प्रदेश :–
6.  जिल्ला :–
7.  ठेगाना :–
8.  आमाको नाम :–
9.  बाबुको नाम :–
10.  पति/पत्नीको नाम, थर :–
11.  राजनीतिक दलको नाम :–
12.  नागरिकता नं. र प्रकार :–
13.  क्र.सं. :–
                                                                              प्रस्तावक,–
                                                                              दस्तखत :-
                                                                                                                                                                                                                                                                       नाम, थर :-
                                                                              क्र.सं :-
                                                                              मिति :-
समर्थकले भर्ने
राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य …  …   …   …   …    प्रस्तावक भई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा माननीय सदस्य …   …   …   …   …   लाई निर्वाचित गरियोस् भनी गर्नु भएको प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु ।
                           समर्थक,–
दस्तखत :-
नाम, थर :-
क्र.सं :-
मिति :-
प्रस्तावित उम्मेदवारको मञ्जुरी रहेको निस्सा
मलाई माननीय सदस्य ………………. …………….. ले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नु भएकोमा म सो पदमा निर्वाचित भएमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पदमा रही काम गर्न राजी छु ।
प्रस्तावित उम्मेदवारको,
दस्तखत :-
नाम, थर :-
क्र.सं :-
मिति :-
संलग्न कागजात :- प्रस्तावित उम्मेदवारको नेपालको नागरिकताको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।