अनुसूची–६ राजनीतिक दलको सदस्य सम्बन्धी विवरण

अनुसूची–६ राजनीतिक दलको सदस्य सम्बन्धी विवरण

                                     (नियम १८८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
क्र.सं. सदस्यको नाम आमा/बाबुको नाम, थर पति/पत्नीको नाम, थर स्थायी ठेगाना कैफियत
पत्राचार गर्न अधिकृत गरिएको सदस्यको,–
(१) दस्तखत :-
नाम, थर :-
(२) दस्तखत :-
नाम, थर :-
दलको नेताको,–
दस्तखत :-
नाम, थर :-
मिति :-