रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९

रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति     २०४९।४।१२
संशोधन
रेडियो संचार लाइसेन्स (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६३ २०६३।४।८
रेडियो संचार लाइसेन्स (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४।५।३१
रेडियो संचार लाइसेन्स (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५ २०६५।१२।१७
रेडियो ऐन, २०१४ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।