१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

(१) यी नियमहरूको नाम “रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४८” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।