५. स्याटेलाइट रिसिभिंग सिष्टम

५. स्याटेलाइट रिसिभिंग सिष्टम

लाइसेन्स दिने अधिकारीले स्याटेलाइट रिसिभिंग सिष्टमको लाइसेन्स व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी दिन सक्नेछ ।