६. एमेच्योर रेडियो

६. एमेच्योर रेडियो

(१) लाइसेन्स दिने अधिकारीले देहायका योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालकको लाइसेन्स दिन सक्नेछः–
(क) १६ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक,
(ख) नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा राम्रो बोल्न, लेख्न सक्ने,
(ग) नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम बमोजिम लिएको लिखित तथा मौखिक परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको ।
(२) नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयले उचित ठानेमा विदेशी नागरिकलाई समेत छोटो अवधिको लागि एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालकको लाइसेन्स दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम लाइसेन्स दिंदा लाइसेन्सको तह, श्रेणी र रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरूको प्रयोग र अपरेटि· स्टाण्डर्ड नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयबाट तोके बमोजिमको हुनेछ ।