विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७

विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७

विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निम्न लिखित नियमावली बनाएको छ ।