Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७

विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निम्न लिखित नियमावली बनाएको छ ।