१५. मनिटरिङ्ग गर्न सक्ने

१५. मनिटरिङ्ग गर्न सक्ने

यस नियम वा लाइसेन्समा तोकिएका शर्तहरू बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरूको उचित प्रयोग भए नभएको वा कुनै प्रकारको अनधिकृत प्रयोग समेत भएको भए सो समेत पत्ता लगाई कार्यबाही गर्न गराउन लाइसेन्स दिने अधिकारीले मनिटरिङ्गकाे व्यवस्था गर्न, गराउन सक्नेछ ।