२३. यस नियमावली बमोजिम लाइसेन्स लिनु पर्ने (१) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि
कसैले लाइसेन्स नलिई रेडियो यन्त्र राखेको रहेछ भने, त्यस्तो व्यक्तिले यो नियमावली प्रारम्भ
भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नियम ३ बमोजिम लाइसेन्स लिनु पर्नेछ ।
(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि लिएको रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स यो
नियमावली प्रारम्भ भएपछि यसै नियमावली बमोजिम लिएको मानिनेछ ।