दामासाही सम्बन्धी नियमावली, २०६४

दामासाही सम्बन्धी नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६४।८।१७
दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको