१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

() यी नियमहरूको नामदामासाही सम्बन्धी नियमावली२०६४रहेको
() यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ