२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
() “ऐनभन्नाले दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ
() “दामासाही सम्बन्धी व्यवसायभन्नाले दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्ने सिलसिलामा जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्सरचना व्यवस्थापक वा लिक्वेडर भई सञ्चालन गरिने व्यवसाय सम्झनु पर्छ
() “इजाजतपत्रभन्नाले दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नियम १० बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ