३. दामासाही सम्बन्धीे कारबाही गर्न निवेदन दिनु पर्ने

३. दामासाही सम्बन्धीे कारबाही गर्न निवेदन दिनु पर्ने

() ऐनको दफा को उपदफा () बमोजिमको कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनी उपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न चाहेमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने आदेशको लागि अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ
() उपनियम () बमोजिम निवेदन दिनको लागि नियम बमोजिम ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना रीतपूर्वक सम्बन्धित कम्पनीलाई बुझाएको पैतीस दिन पूरा भएको हुनु पर्नेछ
() यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा को उपदफा ()को खण्ड () वा () बमोजिम कम्पनीको शेयरधनी वा डिवेन्चरधनीले उपनियम () बमोजिम निवेदन दिँदा अदालतले ऐनको दफा को उपदफा (बमोजिम तोकेका शर्तहरू पूरा गर्नु पर्नेछ