६. ऋण दावी पेश गर्न म्याद दिनु पर्ने

६. ऋण दावी पेश गर्न म्याद दिनु पर्ने

लिक्विडेटरले ऐनको दफा ४५ बमोजिम खारेजीमा परेको कम्पनीका साहूहरूलाई अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा ऋण दावी पेश गर्न सूचना दिनु पर्नेछ