१५. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

१५. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ