मुद्रण सम्बन्धी नियमहरू, २०५५

मुद्रण सम्बन्धी नियमहरू, २०५५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                    २०५५।१२।२२

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।