८. होल परिवर्तन गर्न सकिनेः

८. होल परिवर्तन गर्न सकिनेः

(१) कुनै कारणले धाराको होल परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा विभागले तोकेको ढाँचामा कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि जाँचबुझ गर्दा प्राविधिक दृष्टिकोणले होल परिवर्तन गरी दिन मिल्ने देखिएमा कार्यालयले अनुसूची–२ बमोजिमको शुल्क लिई होल परिवर्तन गरिदिनेछ ।