९. धाराको महसुल दर

९. धाराको महसुल दर

प्रत्येक महिना उपभोक्ताले अनुसूची–३ बमोजिमको महसुल बुझाउनु पर्नेछ ।

तर देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिमका दरले महसुल दिइनेछ ः–
(क) मिटर नचलेमा मिटर चालू नभए सम्मको लागि अघिल्लो तीन महिनाको सरदर खपतको आधारमा,
(ख) कार्यालयको स्वीकृति लिई वा कार्यालयले नै पाइप लाइनबाट मिटर झिकेकोमा मिटर जडान नगरेको धारा सरह ।