१०. शाखा धाराको महसुल दर

१०. शाखा धाराको महसुल दर

मिटर जडान नगरिएको धारामा शाखा धारा (टि) समेत जडान गरिएको भए प्रत्येक शाखा धाराको लागि अनुसूची–३ को खण्ड (ख) बमोजिम थप महसुल लाग्नेछ ।