२१. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने

२१. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीहरूमा आवश्यकतानुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।