Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूको नाम “प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९” रहनेछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।