सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति       २०६५।१०।२७

संशोधन

१. सूचनाको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८।१२।१३
२. सूचनाको हक सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।४।२८
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।