हुलाक बचत बैङ्क नियमावली, २०३३

हुलाक बचत बैङ्क नियमावली, २०३३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३३।३।२२
संशोधन
१. हुलाक बचत बैङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४९ २०४९।१।८
२. हुलाक बचत बैङ्क (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५३ २०५३।३।२४
३. हुलाक बचत बैङ्क (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।९।२३
हुलाक ऐन, २०१९ को दफा ४२ख. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।