२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “प्रवर समिति” भन्नाले सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९ को नियम ४ बमोजिम गठन हुने प्रवर समिति सम्झनुपर्छ ।
(ख) “प्राविधिक पद” भन्नाले नेपाली सेनाको प्राविधिक उप–सेनानी र प्राविधिक सह–सेनानीको पद सम्झनुपर्छ ।
(ग) “बेसिक तालीम” भन्नाले जङ्गी अड्डाबाट बेसिक तालीम भनी निर्धारण गरेको तालीमलाई सम्झनुपर्छ ।