१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

 

(१) यी नियमहरूको नाम नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।