Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

४. सेवा अवधि

अल्पसेवाको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ ।