Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३. नियुक्ति

(१) प्रवर समितिले सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९ मा तोकिएका योग्यता भएका व्यक्तिमध्येबाट छनौट गरी प्राविधिक उप–सेनानीमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम सिफारिश गरिएको उम्मेदवारलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति दिनेछ ।