३. नियुक्ति

३. नियुक्ति

(१) प्रवर समितिले सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९ मा तोकिएका योग्यता भएका व्यक्तिमध्येबाट छनौट गरी प्राविधिक उप–सेनानीमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम सिफारिश गरिएको उम्मेदवारलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति दिनेछ ।