Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

९. बचाउ

यस नियमावलीमा लेखिएको कुरा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुरा सैनिक सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।